• 1. โครงการ e-Tax Invoice by Email คือโครงการอะไร

  เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถจัดทำใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ ส่งผ่าน e-Mail เพื่อไปประทับรับรองเวลาที่ สพธอ.

 • 2. ใครสามารถใช้งานระบบในลักษณะนี้ได้บ้าง

  ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปีภาษีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี

 • 3. ถ้าไม่ใช้งานระบบนี้ยังออกใบกำกับภาษีเป็นกระดาษหรือไม่

  ได้

 • 4. สามารถใช้วิธีการนี้ ร่วมกับวิธีการออกใบกำกับภาษีเป็นกระดาษได้หรือไม่

  สามารถใช้ควบคู่กันไปได้

 • 5. มีค่าบริการหรือไม่

  ไม่มี แต่ต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพากร

 • 6. ข้อมูลใบกำกับภาษีถูกส่งไปที่ใด

  ข้อมูลจะถูกประทับรับรองเวลาและจัดเก็บในฐานข้อมูล พร้อมส่งให้แก่ผู้ขายและผู้ซื้อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 7. ถ้าไม่ใช้จะมีผลอะไร

  สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้ขึ้นอยู่กับความสะดวก ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานเท่านั้น

 • 8. ระบบนี้มั่นคงปลอดภัยหรือไม่

  มีความมั่นคงปลอดภัย เพราะมีการพัฒนาระบบตามมาตรฐานของการรับส่งอีเมลที่มีการตรวจสอบการปลอมแปลงอีเมลตามรูปแบบ SPF (Sender Protocol Framework) และ Domain Key validation สำหรับข้อมูลของระบบนั้นได้รับการจัดเก็บที่หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงมีประทับรับรองเวลาดิจิทัล (Digital Timestamping) กับใบกำกับฯ ด้วยเทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure)

 • 9. ถ้าใช้ระบบนี้แล้วจำเป็นต้องจัดทำใบกำกับภาษีเป็นกระดาษหรือไม่

  ไม่จำเป็น สามารถนำส่งและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย

 • 10. ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใด

  ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปของ PDF/A-3 เท่านั้น

 • 11. เปิดให้ใช้ได้บริการได้เมื่อไหร่

  1 มีนาคม 2560

 • 12. การประทับรับรองเวลาคืออะไร ทำเพื่ออะไร

  การประทับรับรองเวลาคือการให้บุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้ประทับรับรองว่าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเกิดขึ้นจริง ณ เวลาที่รับรอง เพื่อให้มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

  วิธีการทางเทคนิคเพื่อรับรองความมีอยู่ของเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ขณะที่มีการประทับรับรองเวลา และสามารถตรวจพบได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก่เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นับแต่ที่ได้มีการประทับรับรองเวลาหรือไม่

 • 13. ทุกคนต้องใช้ระบบนี้หรือไม่

  ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้

 • 14. ในระบบนี้ผู้ขายสินค้า/ให้บริการจะออกใบกำกับภาษีเมื่อใด

  ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อมีความรับผิดเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ

 • 15. ผู้ประกอบการสามารถ พิมพ์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

  สามารถพิมพ์ได้ แต่กรมสรรพากรตรวจเอกสารหลักฐานจากใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

 • 16. ตามระเบียบของกรมสรรพากร ต้นฉบับใบกำกับภาษีต้องส่งมอบให้ผู้ซื้อ และสำเนาต้องเก็บไว้ที่ผู้ขาย หากเป็นการจัดทำและส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ใครจะต้องเป็นผู้จัดเก็บต้นฉบับ

  หากเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะถือว่าเป็นต้นฉบับ ทุก copy ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายจะต้องจัดเก็บใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการประทับรับรองเวลา รวมถึง e-mail ที่ได้รับจากระบบด้วย

 • 17. หากเป็นผู้ประกอบการที่ส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังสามารถออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษได้หรือไม่

  ผู้ประกอบการสามารถออกใบกำกับภาษีได้ทั้ง 2 รูปแบบแต่ต้องกำหนดไว้ในรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายว่าใบกำกับภาษีใดออกโดยวิธีใด